شرکت مهندسی آبدیز صحرا
مدیریت

سیده فاطمه صحرایی

مدیر عامل

ceo@abdizsahra.com

مهندسی

امیرحسین سپهر

معاونت مهندسی

a.sepehr@abdizsahra.com

اشکان معقول

مهندس برق و ابزار دقیق

a.maghoul@abdizsahra.com

بازرگانی

مریم رفعتی

مناقصات بازرگانی

m.rafati@abdizsahra.com
داخلی : ۲۰۲

محمد میرزازاده

خرید و فروش

m.mirzazadeh@abdizsahra.com
داخلی : ۲۰۳

پروژه

سجاد جلالی

مدیر پروژه هود مس سرچشمه

s.jalali@abdizsahra.com
داخلی : ۳۰۴

رضا رحیمی

معاونت اجرایی

r.rahimi@abdizsahra.com

مالی و اداری

نغمه عدلی

حسابداری و مالی

n.adli@abdizsahra.com
داخلی : ۴۰۱ – ۴۰۲

فهرست